december 2018

Vindere af boligområdet Rantzausbakke

Med sine forskellige boligtypologier bliver Rantzausbakke et nyt og mangfoldigt boligområde i Horsens, hvor arkitekturen integrerer nærområdets særlige landskabelige kvaliteter, og som med sine rekreative, grønne arealer og fællesfaciliteter inviterer til samvær og møder beboerne imellem.

Årstiderne Arkitekter er sammen med Birch Ejendomme udpeget som vindere af konkurrencen om at tegne og opføre det nye boligområde.

I landskabet mellem Hansted Ådal og Åbjerg Skov ved Horsens skal boligområdet Rantzausbakke opføres – et nyt kvarter, hvor de kommende beboere vil få let adgang til både sø, skov og det omkringliggende englandskab.

Det nye boligområde på Rantzausbakke underopdeles i tre mindre boligkvarterer – Bakken, Engen og Lunden – som får hver sin identitet med forskellige bebyggelsesstrukturer, beplantninger, vejforløb og parkeringsforhold, der understreger kvarterenes forskellighed.

Bakken, Engen og Lunden rummer forskellige boligtypologier, som vil henvende sig til forskellige beboergrupper, aldersgrupper og familiemønstre – bl.a. vil området rumme længehuse, karréer og punkthuse.

Visionen for Rantzausbakke er at skabe et mangfoldigt beboelseskvarter med fokus på grønne, rekreative udearealer og fællesskaber – blandt andet etableres der mellem de enkelte bebyggelser intime, grønne gårdrum til glæde for beboerne i det enkelte kvarter.

Når projektet står færdigt, vil Rantzausbakke rumme knap 37.000 m2 bebyggelse med i alt ca. 400 boliger.

Fokus på fællesskaber både inde og ude
Bakken, Engen og Lunden kobles sammen af et centralt grønt strøg, der også fungerer som fælles udendørs areal i området, der indrettes, så det indbyder til forskellige ophold og aktiviteter.

Centralt i det grønne strøg opføres et fælleshus med tilhørende udearealer, hvor beboerne kan mødes om fx fællesspisning og aktiviteter på legepladsen. Hele området forbindes via gang- og cykelstier, der løber gennem det grønne strøg, og som også giver let adgang til den nærliggende Åbjerg Skov, Bygholm Sø og det vidtstrakte englandskab.

Udearealerne på Rantsauzbakke er desuden karakteriseret af synlige LAR-løsninger i form af regnbede, søer og grøfter, der leder regnvand væk fra boligområdet og ned til Bygholm Sø. Den rekreative brug af regnvandet tilfører således en stor merværdi til udearealerne, og skaber et anderledes og oplevelsesrigt vej- og stiforløb gennem hele boligområdet.

Vinderen af konkurrencen er udpeget af Horsens Kommune.

For yderligere information:
Per Laustsen, arkitekt MAA og markedschef
T: +45 2338 7142 E: pl@aarstiderne.dk

Anne Aksglæde Stahl, marketing- og kommunikationschef
T: +45 7024 2168 M: +45 2165 6455 E: aas@aarstiderne.dk