Den Blå Kant

En ambitiøs transformation og klimasikring af Svendborg Havn

Den Blå Kant er et udviklingsprojekt, der igangsætter en omfattende klimasikring af Svendborg Havn. Samtidig udvides havnens kulturmiljøer med en række rekreative områder med bl.a. et havnebad, en havnepark og en promenade langs kajen.

Visionen for Den Blå Kant er at stormflods- og skybrudssikre havnen, og samtidig skabe større sammenhængskraft på tværs af havneområdet – herunder også styrke de eksisterende kulturmiljøer og tilføre nye rekreative og sociale værdier til havnen og til Svendborg By som helhed.

Klimasikring – Den Blå Kant
Svendborg Havn er i dag udsat i forhold til oversvømmelser og ekstreme klimahændelser, og et af projektets hovedgreb er derfor at etablere regnvandshåndtering og stormflodssikring op til højvandskote +3,0, som sikrer byen mod skybrud uden at skæmme for adgangen til vandet.

”Vi er lykkedes med at placere klimasikringen på havnens yderside. På den måde får vi en åben inderhavn med nærhed til vandet for borgere og besøgende – her sikrer vi byens visuelle og fysiske kontakt til vandet, fordi vi undgår en stor, afskærmende barriere langs havnekanten. Den nærhed udnytter vi til at videreudvikle og skabe nye tilbud omkring havnen.”
Christian Bøcker Sørensen, arkitekt 

En stor del af de anvendte stormflodsløsninger er integreret som design- og aktivitetselementer i de nye byrum. Eksempelvis etableres der et nyt havnebad, en promenade, et værkstedsområde med maritime fritidstilbud og en ny havnepark med forskellige muligheder for aktiviteter, som også vil forbinde bymidten og havnemiljøet.

Klimasikringsstrategien er en kombination af forskellige tekniske tiltag, der integreres i de nye rekreative byrum og moleanlæg, men som visuelt ikke fremstår som tekniske installationer i byrummet. Eksempelvis etableres der sluser, diger og klapper på havbunden i indsejlingen, som ved højvande aktiveres og sikrer hele havneområdet.

Kategori
Landskab
Lokation
Svendborg | Danmark
Bygherre
Svendborg Kommune
Areal
8 hektar
Status
Igangværende
Samarbejdspartnere
EFFEKT | WTM Engingeers | ArcGency

Hent pressemateriale

Med afsæt i havnens unikke kulturmiljøer
Svendborg Havn består i dag af forskellige maritime kulturmiljøer med hver sin særlige karakter – fra den kulturhistoriske træskibshavn og den industrielle gasværksgrund til den sydlige del af havnen, der er præget af lav bebyggelse med høj bevaringsværdi og maritime fritidstilbud.

”Vi har haft en nænsom tilgang til den store, kulturhistoriske værdi som er tilstede i Svendborg, og transformationen af havnen skal gennemføres med afsæt i det eksisterende og i delområders unikke karakter. De fungerer som vores udgangspunkt for den videre udvikling, hvor vi vil underbygge og styrke værdierne i hvert enkelt område, så havnen i fremtiden vil rumme tilbud og muligheder for forskellige brugergrupper.”
Christian Bøcker Sørensen, arkitekt 

Bedre infrastruktur og forbindelse til bymidten
I arbejdet med Den Blå Kant vil der være fokus på at styrke byrummet mellem Svendborg bymidte og havnen, for at skabe en bedre forbindelse mellem de to miljøer. Samtidig skal forbindelsen på tværs af havnemiljøerne styrkes, så de enkelte kulturområder kobles bedre sammen.

Dette gøres ved at etablere et sammenhængende stiforløb for gående og cyklister langs havnekanten. Stien vil undervejs møde en række krydspunkter, hvor tværgående sigtelinjer tydeligt markerer overgangen fra by til havn. Derudover vil stien løbe igennem havnens delområder, og udformes så materialitet tilpasses konteksten og havnens forskellige områder.